صفحات مسی

صفحات از جنس مس خالص برای خط آلومینیوم ریزی