لانس

آلیاژ مورد استفاده در این قطعه به دلیل انتقال حرارت از اهمیت بالایی برخوردار است.

کاربرد: دمش اکسیژن و دیگر گازهای درون مذاب