جانکمیل

در حفاری چاه‌های نفت از ستون‌های حفاری استفاده می‌شود که از اجزایی مختلفی مانند Drill pipe، Tool joint، Drill collar، sub، Bit sub و Bit تشکیل شده است.

در مواردی به دلایلی مانند شکستگی ابزار حفاری و یا گرفتگی در اثر ذرات فلزی چاه مسدود می‌شود، برای باز کردن مسیر حفاری و آسیاب نمودن عامل مسدود کننده از ابزاری به نام جانک میل استفاده می‌شود.

جانک میل یک نوع آسیاب کننده می‌باشد که در مواردی که امکان استفاده از مته حفاری وجود ندارد از این ابزار استفاده می‌شود.

کاربرد جانک میل به طور عمده در چهار گروه زیر جای می‌گیرد.

  1. استفاده برای مانده‌های لغزنده در چاه باز
  2. استفاده برای مانده‌های لغزنده در چاه جداره پوش
  3. استفاده برای مانده‌های ثابت در چاه باز
  4. استفاده برای مانده‌های ثابت در چاه جداره پوش