کوره تصفیه الکتریکی توسط سرباره

  ESR (Electro Slag Refining)   50 کیلوگرم

  ESR (Electro Slag Refining)   200 کیلوگرم

ESR (Electro Slag Refining)     2000  کیلوگرم

  ESR (Electro Slag Refining) آزمایشگاهی

تجهیزات ESC (Electro Slag Casting)

تجهیزات ESCM (Electro Slag Crucible Melting)