آزمایشگاه

 

                

این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات موجود و همکاری مراکز معتبر دانشگاهی، توانایی انجام آزمایشهای مورد نیاز در زمینه آنالیز شیمیایی، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و مطالعات ساختاری مواد فلزی را داراست.