کارگاه ماشین کاری و نمونه سازی

این کارگاه با مساحت 270 متر مربع متشکل از بخش‌های ماشین‌کاری عمومی، ماشین‌کاری دقیق، جوشکاری و برشکاری می‌باشد.