تقدیرنامه

                       تقدیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن - دستگاه ثبت پارامترهای حفاری

                                                           کاندید دریافت جایزه کیفیت BID

                                 تقدیرنامه دانشگاه تهران - نصب و راه اندازی سانتریفیوژ ژئوتکنیکی