تهیه شناسنامه فنی قطعات و تجهیزات

  1. طراحی و ساخت انواع دستگاه‌ها و قطعات صنعتی پیچیده
  2. تهیه نقشه تجهیزات، پکیج‌های مختلف و سایت صنایع
  3. تهیه نقشه‌های اجرایی و شناسنامه فنی قطعات، مجموعه‌ها و پروسه‌های تولید
  4. مدل‌سازی سه بعدی قطعات و مجموعه‌ها با استفاده از نرم‌افزار
  5. تهیه نقشه‌های دو بعدی منطبق بر استانداردهای مختلف و تلرانس گذاری
  6. تهیه نقشه‌های ساخت، مونتاژ، کنترل کیفی، تفسیر نقشه‌های فنی قطعات و محصولات
  7. مهندسی معکوس قطعات و مجموعه‌ها، آنالیز مواد، بررسی روش‌های ساخت و تولید
  8. طراحی قطعات و مجموعه‌ها، تهیه دفترچه‌های فنی جهت ساخت، تعیین مواد اولیه قطعات تهیه پروسه ساخت، نظارت بر ساخت پیگیری مراحل انجام کار