نورد سرد

 

برای تهیه محصولاتی با پرداخت سطح خوب و ابعاد دقیق، مانند ورق، تسمه، میله آنها را در حالت سرد نورد می‌کنند.

کاربرد دیگر نورد سرد جهت رسیدن به استحکام مو  ردنظر فلز با روش کار سرد می‌باشد.