نورد گرم

  • این دستگاه قابلیت نورد گرم تسمه های با ضخامت ماکزیمم
  •  70 mm و تبدیل به ضخامت 5 mm و کمتر را دارد.

 

 

 

 ورودی                                             خروجی                     

آهن خالص ضخامت 50 mm                    ضخامت 10 mm                     

آلیاژ مس- نیکل ضخامت 65 mm              ضخامت 50 mm                     

مس خالص ضخامت 40 mm                    ضخامت   5 mm                     

آلکروم ضخامت 50 mm                          ضخامت   4 mm