خدمات فنی و مهندسی

  • خدمات ESR (200کیلوگرمی و 2 تن)
  • کوره القایی
  • نورد گرم و سرد
  • ماشین کاری
  • عملیات حرارتی
  • آزمایشگاه تحقیقاتی متالورژی، شکل دهی و برق
  • تدوین دانش فنی و مستندسازی
  • مدارک مهندسی، نظارت، بازرسی و مشاوره
  • برگزاری کارگاه های آموزشی