دانش فنی

  • ایجاد دانش فنی ساخت کریستالیزاتور

  • ایجاد دانش فنی تولید لوله مغزی سیار

  • ایجاد دانش فنی تولید مس خالص فری اکسیژن