مدیریت

ریاست مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری  مواد ویژه فلزی

دکتر سید محمد طباطبایی قمی

 ایمیل: Faravari@iran.ir

 تلفن:  02188007277

رزومه