دکتر مسعود ابراهیمی

تعداد بازدید:۳۳۹۸۸
دکتر مسعود ابراهیمی
عنوان دکتر مسعود ابراهیمی
سمت معاون رییس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش آموختگان
تلفن 88894140
پست الکترونیک
تحصیلات دکترای هوافضا
سوابق
  • دانشیار گروه هوا فضای دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
  •  ریاست پارک علم و فناوری و دبیر شورای فناوری پارک مدرس از سال ۱۳۹۷
  • سرپرستی مرکز پژوهشی طراحی سامانه های پرتاب دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
  • عضو شورای راهبری پروژه ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری
  • عضو شورای طرح ارتقای تراز بین المللی دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمیته بازنگری مأموریت های دانشگاه تربیت مدرس
  • تالیف حدود ۵۰ مقاله علمی و بین‌المللی