سید رضی آقاسیدی

تعداد بازدید:۸۶۱۱
سید رضی آقاسیدی

عنوان: دکتر سید رضی آقاسیدی

سمت: معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

پست الکترونیک :

 

سوابق اجرایی:

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین

مدیرکل اداره تعالی سرمایه انسانی و توسعه رفاه جهاددانشگاهی