دکتر حسن فارسی

تعداد بازدید:۱۰۷۶۴
دکتر حسن فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان: دکتر حسن فارسی

سمت: قائم مقام رییس جهاددانشگاهی و معاون هماهنگی و امور مجلس

پست الکترونیک : hfarsi@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی و علمی:

دکترای جامعه شناسی سیاسی

سوابق اجرایی:

عضو هیات رییسه جهاددانشگاهی

مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران 

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران