پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تعداد بازدید:۱۳۸۲۲

آدرس: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، خیابان هما، دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه ششم، سازمان مرکزی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 
تلفن: 44214745
نمابر: 44383593

کدپستی: 1461968162
پست الکترونیک: iccip@acecr.ac.ir
وب سایت: www.iccip.ir