مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

تعداد بازدید:۲۲۹۰۳

 

نشانی: ابتدای آزاده راه کرج- قزوین، انتهای خیابان بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی، مراکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران - صندوق پستی: 118-31995
تلفن: 34762408-026
نمابر: 34762453-026
پست الکترونیک: sec.ibrc@acecr.ac.ir

وب سایت: http://ibrc.acecr.ac.ir/fa